by petko.doichev 15/01/2024

Тръжна документация “Закупуване, доставка и монтаж на “Машина за автоматично поставяне на дръжки на ПЕТ бутилки 5л-11л”

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на краен получател “БАЛДАРАН СПРИНГ” АД с предмет „Закупуване, доставка и монтаж на “Машина за автоматично поставяне на дръжки на ПЕТ бутилки 5л-11л” – 1 бр. и “Издувна машина” – 1 бр., състояща се от две обособени позиции:
Обособена позиция 1 “Закупуване на “Машина за автоматично поставяне на дръжки на ПЕТ бутилки 5л-11л” – 1 бр.”
Обособена позиция 2 “Закупуване на “Издувна машина” – 1 бр.”“

Срок за подаване на оферти: 15.01.2024 г. – 22.01.2024 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: понеделник, 22.01.2024 г.

Възложител: “БАЛДАРАН СПРИНГ” АД

Изтегли: Документи за тръжна процедура

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “БАЛДАРАН СПРИНГ” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.“

 

промоция вземи 6 плати 5